[ Translated Books by Marinaj ]

Në Shpellën e Platonit
(Plato's Cave).

Turner, Frederick. Dallas, Frankfurt, Tirana: BMC Books, 2006.